TIK企业矩基阵

 

 

 

 


                              

 

 

 

 

〉未部署TIK矩基阵企业信息化结构过于复杂




〉部署TIK矩基后企业信息化结构简单明了


 

让您了解TiZi TIK远程平台



★ 应用价值


最终用户无须安装应用、减少客户端的维护、远程客户端维护量≈零

访问相同的应用占用不同的带宽,TiZi TIK部署平均带宽消耗20多Kbit/并发访问

系统安全性好、工作效率高,数据、缓存等中央传递=安全、简单

突破性能极限,支持让客户机客户高速飞速运行ERP系统

轻松实现基于Web的发布和访问,应用 C/S架构 → B/S架构只需1分钟

保证无间断的商务运作,保证业务随时随地都可以被访问




※  兼容多种应用及行业



                            

 


                                     




版权所有 © 上海用普信息技术有限公司   沪ICP备17019678号